top of page
20230410_114923.jpg

Koumelker Rondvaarten

 

In de verkoop! Een bijzonder zeilend rondvaartbedrijf met ruimte voor 12 personen. Geschikt om zonder vaarbewijs mee te varen. Zestig jaar geleden ooit aangekocht door het dorp Terherne en sindsdien als zeilend pronkjuweel in gebruik als rondvaartschip. Top onderhouden en voorzien van 2 tuigen. Moet weg! T.e.a.b.

1961, sa lang is de Koumelker al foar Pleatselik Belang oan it farren!

Nei 60 jier is it no sa fier dat it Terhernster 'steatejacht' ferkocht wurde.

Der is earst besocht om in Terhernster skûtsje yn de SKS float te bringen mar dat koene de snotterige poasken net opbringe.

Doe is it plan smaaid om in pream sylklear te meitsjen.

Der wie noch ien boerepream dy't sile koe, dy fan Sjerp syn heit Jouke de Vries.

Bij de oare wetterboeren wiene mêsten fermôge en seilen troch de mûzen ferfretten

Dus it like der op dat it hast dien wie mei it Terhernster preamsilen mar de gemeente skonk harren tontsjepream oan Terherne en dy waard omdoopt yn De Koumelker, soe dat no ek histoarje wêze?

De twadde foto is de pream fan Jouke de Vries mei Sjerp oan it roer.

Bel of mail voor meer informatie! Download hier de brochure:

Foto's

Video's

bottom of page